wHighrise in Zhengzhou 1, Christian Kerez, China, 2011
drawings from Christian Kerez: El Croquis 145