House in Uehara, Kazuo Shinohara, Shibuya, Tokyo, Japan, 1976