House in White, Kazuo Shinohara, Tokyo, Japan 1964-1966
drawings by Kazuo Shinohara, from 2G N.58/59 Kazuo Shinohara