Tanikawa House, Kazuo Shinohara, 1972
source unknown